E-Health en GDPR

Wat is e-Health?
E-health is een elektronisch platform van de Belgische overheid en is bedoeld om de gezondheidszorg te digitaliseren. Dit proces is nog volop aan de gang en staat bijgevolg nog niet helemaal op punt. Via dit platform kunnen medische gegevens op een veilige en correcte manier gedeeld worden tussen verschillende zorgverleners (bv. huisarts, ziekenhuis, apotheker, mutualiteit). Hierbij staat de privacy van de patiënt voorop: informatie kan pas gedeeld worden na een geïnformeerde toestemming van deze patiënt en bovendien krijgen enkel zorgverleners met wie er een therapeutische relatie is toegang tot dit platform. De arts van het werk, de mutualiteit of je verzekering kan deze gegevens niet zien.

Wat is een Geïnformeerde Toestemming?
De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die een patiënt moet geven vooraleer gezondheidsgegevens van deze patiënt elektronisch kunnen gedeeld worden. Deze toestemming kan worden geregistreerd via de webtoepassing eHealthconsent*, via de huisarts, apotheek, ziekenfonds of de opnamedienst van ziekenhuizen. Deze geïnformeerde toestemming zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw belangrijkste medische gegevens kunnen ingekeken worden door de spoedarts wanneer u tijdens een vakantie ergens in België in het ziekenhuis belandt na een auto-ongeval.
*https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent

Wat is een Therapeutische Relatie?
Enkel hulpverleners, zoals artsen, die een zorg- of therapeutische relatie hebben met een patiënt mogen de medische gegevens van deze patiënt bekijken, en enkel op voorwaarde dat deze patiënt zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Beide voorwaarden dienen vervuld te zijn vooraleer toegang tot de gegevens mogelijk is.
In geval van nood (vb. spoed of wachtdienst) kan een arts toch de gegevens bekijken (break-the-glass procedure) zonder een geregistreerde therapeutische relatie te hebben. Om misbruik van de privacy van de patiënt te voorkomen worden deze inzagen gelogd.
De patiënt heeft het recht om ten aller tijde zijn/haar toestemming in te trekken, om specifieke zorgverleners de toestemming te ontzeggen en om een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Wat is My Health Viewer?
Via My health Viewer kan u zelf medicatie, vaccinaties, een samenvatting van uw medisch dossier verslagen en andere gegevens nakijken:
https://www.myhealthviewer.be
https://www.vlaanderen.be/gezondheidsgegevens-raadplegen-via-my-health-viewer https://mijngezondheid.belgië.be

Wat is het Globaal Medisch Dossier (GMD)?
Uw huisarts verzamelt alle belangrijke medische gegevens in het Globaal Medisch Dossier (GMD). Dit bevat onder andere uw medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen en verslagen van specialisten. Daarnaast staat het GMD ook in teken van preventie, waarbij de huisarts met jou een checklist overloopt met onder meer de screening naar dikkedarm-, baarmoederhals- en borstkanker, vaccinaties, roken en alcoholgebruik.
Dit GMD is gratis voor iedereen en wordt elk kalenderjaar automatisch verlengd tenzij u van huisarts verandert.
Het verzamelen van uw medische gegevens in een GMD maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Met dit dossier krijgt uw huisarts een totaalbeeld van uw gezondheid. Zo kan zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.
Als u een GMD heeft dan krijgt u bovendien 1/3 remgeldvermindering bij de huisarts (Het remgeld is het bedrag dat u niet krijgt terugbetaald van de mutualiteit).

GDPR (privacyverklaring)

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Groepspraktijk Marktplein hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Groepspraktijk Marktplein houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Groepspraktijk Marktplein, Marktplein 24 in Kapelle op den Bos en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Ook onze praktijkassistente heeft toegang tot bepaalde persoonsgegevens, die nodig zijn bij bijvoorbeeld het vastleggen van afspraken en het mededelen van labo resultaten. Doel van deze manier van werken is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerker is ook verplicht tot geheimhouding, en heeft niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van haar takenpakket.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.