Uw digitaal dossier

U kan uw medisch dossier nu ook zélf online raadplegen. U kan dit doen via deze website:
 www.mijngezondheid.belgie.be  (inloggen met uw e-ID en pincode)
(Via deze link kan u doorklikken naar www.myhealthviewer.be  of  Cozo.be)

Als patiënt van AZ Groeninge Kortrijk kan u uw patiëntendossier online raadplegen via mynexuzhealth. U kan inloggen met uw elektronische identiteitskaart of burgertoken.

Natuurlijk is het nog steeds nuttig om zelf ook een papieren kopie van uw dossieroverzicht en uw medicatieschema bij te hebben. Indien u dit nog niet heeft, of deze niet meer recent is, geven we deze bij gelegenheid mee. Vraag ernaar op consultatie. 

In een digitaal of elektronisch medisch dossier (EMD) bewaart je huisarts je medische gegevens. Vroeger gebeurde dat op papieren fiches, al dan niet getypt. Digitale dossiers hebben verschillende voordelen.

 • Je dossier is overzichtelijker, je gegevens worden centraal beheerd en er is minder papierverspilling.
 • De informatie kan  vlotter gedeeld worden tussen de zorgverleners die je behandelen.
 • Je vermijdt administratieve overlast en dubbele onderzoeken.

Stel dat je naar een dokter van wacht gaat of in een spoeddienst wordt opgenomen, dan hebben de artsen vaak geen medische gegevens van jou. Dankzij het delen van je elektronische patiëntendossier kunnen ze nagaan welke onderzoeken je al onderging, welke geneesmiddelen je neemt en welke vaccinaties je kreeg.

Artsen en andere zorgverleners mogen je gegevens echter niet delen zonder jouw toestemming.
Je huisarts registreert dit voor jou, wanneer je jouw identiteitskaart laat inlezen op consultatie. Die toestemming kan je ook zelf registreren, en zelf wijzigen of annuleren, zo gewenst. Dit kan je doen via de bovenstaande website. Na registratie kun je ook mee bepalen wie je gegevens mag raadplegen.

Hieronder vindt u een uigebreide omschrijving van de diensten via dewelke uw elektronisch medisch dossier (EMD) gedeeld wordt tussen de verschillende zorgverleners. U kan telkens doorklikken op de link om rechtstreeks naar de desbetreffende website te gaan.

 _______________________________________

Vitalink: Digitaal platform voor gegevensdeling

Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kunnen zorgverleners, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en actuele patiënteninformatie.
Vitalink is in 2013 – 2014 uitgetest en goed bevonden. Artsen, apothekers, thuisverpleegkundigen en thuisverzorgenden, tandartsen en vroedvrouwen kunnen gegevens raadplegen en delen via het platform mits ze over aangepaste software beschikken. Op termijn sluiten ook andere zorgverleners aan, zoals artsen-specialisten in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Vitalink bevat: de ‘Sumehr’ (Summarized Electronic Health Record), het ‘Medicatieschema’ en de ‘Patient Healthviewer’.

De Sumehr is eigenlijk een digitale samenvatting van uw dossier (zoals uw papieren ‘gezondheidsboekje’), dat raadpleegbaar is door alle huisartsen (bijv. de dokter van wacht) als u hen toegang geeft met uw identiteitskaart. Zo kan u ook in het weekend, of op reis in het verre Limburg bijvoorbeeld, steeds op de beste manier geholpen worden.

De Sumehr bevat de volgende gegevens:

 • De basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, …
 • De gegevens van eventuele opgegeven contactpersonen
 • Informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren enz.)
 • Een overzicht van de medische voorgeschiedenis
 • Een overzicht van actuele problemen
 • Een overzicht van de medicatie
 • Een overzicht van de vaccinaties

Via het Medicatieschema zijn de huisarts, verpleegkundige en apotheker steeds op de hoogte van de actuele en juiste medicatie. Via digitale weg, op het vitalink-platform, werken zij met hetzélfde online medicatieschema, zodat iedereen steeds over het zelfde en recentste schema beschikt.

Ook u, als patiënt, kan natuurlijk gebruik maken van deze nieuwe diensten.
Via www.myhealthviewer.be krijg je een overzicht van je voorgeschiedenis, medicatieschema en vaccinaties.

 

Andere e-healthprojecten

Vitalink is één van de vele initiatieven in het complexe Belgische eHealthlandschap. Verschillende andere eHealthprojecten zijn in ontwikkeling en vertonen vaak heel wat raakvlakken met Vitalink. Een overzicht van de belangrijkste initiatieven en hoe die zich tegenover Vitalink verhouden.

 

Basisdiensten eHealth-platform

Omschrijving: Het federale eHealth-platform biedt basisdiensten aan die andere Belgische eHealth-projecten kunnen implementeren. Deze elektronische diensten zorgen voor de nodige compatibiliteit tussen de verschillende projecten. Bekende basisdiensten van het eHealth-platform zijn:

 • het geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
 • eHealthConsent: registratie en controle van de geïnformeerde toestemming, therapeutische relaties en uitsluitingen
 • raadpleging van het rijksregister en de Kruispuntenbank
 • de eHealth-certificaten
 • de eHealthBox

Initiatiefnemer: het eHealth-platform
Link met Vitalink: Vitalink gebruikt een aantal basisdiensten van het eHealth-platform zoals de dienst eHealthConsent (voor de registratie van de toestemming, de controle van de therapeutische relatie en de uitsluitingen), en de diensten timestamping en het geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer.
Meer info: www.ehealth.fgov.be

 

Hubs en metahub

Omschrijving: In België zijn er historisch 5 ziekenhuisnetwerken (‘hubs’) gegroeid. Een hub laat aan de zorgverleners van de ziekenhuizen toe om informatie over een patiënt op te zoeken binnen het netwerk.  Maar die hubs communiceerden niet met elkaar. Het eHealth-platform wil deze 5 hubs onderling verbinden zodat zorgverleners de beschikbare elektronische medische documenten over de patiënt steeds kunnen raadplegen, ongeacht de plaats waar die documenten opgeslagen zijn of de plaats vanwaar de zorgverlener op het systeem inlogt. De 5 netwerken zijn:

Initiatiefnemer: eHealth-platform (Metahub)
Meer info: https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/hubs-metahub

 

eHealthBox

Omschrijving: De eHealthBox is een berichtendienst voor beveiligde elektronische communicatie tussen actoren in de gezondheidszorg. Het is een beveiligde e-maildienst die zorgverleners kunnen gebruiken om op een uiterst veilige manier informatie (bijvoorbeeld verwijsbrieven) door te sturen naar een andere zorgverlener. Het grote verschil met een platform zoals Vitalink is dat het hier gaat om geadresseerde communicatie, van één persoon aan één of meerdere anderen. Concepten zoals toestemming van de patiënt en therapeutische relaties zijn dan ook niet van toepassing.

Ook patiënten hebben toegang tot hun persoonlijke eHealthBox, via een webportaal op de website van het eHealth-platform. Patiënten kunnen berichten van hun zorgverleners ontvangen maar geen berichten versturen.
Meer info: https://www.ehealth.fgov.be/nl/basisdiensten/beveiligde-elektronische-brievenbus/functionaliteiten

 

Recip-e

Omschrijving: Recip-e is een systeem voor het maken en afleveren van elektronische voorschriften ter vervanging van papieren voorschriften. Artsen, tandartsen en apothekers kunnen zo medicatie of andere therapieën elektronisch voorschrijven. De patiënt kan zijn elektronische voorschriften online opvolgen. Apothekers, kinesisten en ambulante verpleegkundigen kunnen de voorschriften ontvangen.

Doelgroep: Artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten en ambulante verpleegkundigen
Initiatiefnemer: Een consortium van beroepsverenigingen met BVAS/ABSYM, Kartel ASGB-GBO-SBGS/SBMS, APB, OPHACO, AKB-Nationaal Kinesitherapeutenkartel, Vlaamse Verplegers Unie en het Verbond der Vlaamse Tandartsen.
Beschikbaar: Het systeem is in een pilootproject getest door artsen en apothekers en wordt sinds mei 2013 uitgerold. Er wordt gestart met het geneeskundig voorschrift (van huisarts naar apotheker), daarna komen ook de tandartsen aan bod, de kine-voorschriften en de verpleegkundige voorschriften. Zodra een voldoende uitrol bereikt zal worden, kan het elektronisch bericht het rechtsgeldende worden.
Meer info: www.recip-e.be

 

Gedeeld farmaceutisch dossier (GFD)

Omschrijving: Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier is een authentieke bron van afgeleverde medicatie. Het geeft elke apotheker een totaalbeeld van het geneesmiddelengebruik van zijn patiënt. Ook krijgt hij zo zicht op de medicatie die zijn patiënt bij een andere apotheek koopt. Zo kan de apotheker zijn rol als zorgverlener en huisapotheker ten volle uitvoeren.
In een eerste fase is dit project beperkt tot de ambulante sector (alle officina-apotheken van België). Later komt er een uitbreiding met in ziekenhuisapotheken afgeleverde medicatie. Inhoudelijk evolueert het GFD op termijn van een eenvoudige historiek van de afgeleverde medicatie naar volwaardige gedeelde patiëntendossiers, met registratie van de farmaceutische zorg.
Het farmaceutisch dossier van een patiënt wordt enkel gedeeld als de patiënt daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Doelgroep: Apothekers
Initiatiefnemer: de Algemene Pharmaceutische Bond en OPHACO
Beschikbaar: in de loop van 2014

 

MyCareNet

Omschrijving: MyCareNet is een centraal dienstenplatform voor individuele zorgverleners en instellingen om op een eenvoudige, betrouwbare en beveiligde manier informatie uit te wisselen met de ziekenfondsen. Het platform biedt 3 basisdiensten aan: verzekerbaarheid, facturatie derde betaler en een medisch-administratieve dienst.

Doelgroep: ziekenhuizen, verpleegkundigen, laboratoria, woonzorgcentra, artsen, tariferingsdiensten, apothekers en ziekenfondsen.
Initiatiefnemer: het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).
Meer info: www.carenet.be

 

Vlaamse initiatieven rond ICT in de zorg

De Vlaamse overheid heeft een ambitieuze visie rond het gebruik van ICT in zorg en welzijn in het kader van een efficiënt en kwaliteitsvol zorg- en welzijnsaanbod.
Bekijk hier het overzicht van de reeds gerealiseerde initiatieven