Privacy

Privacyverklaring

Algemeen
De AVG/GDPR is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
Een organisatie die met persoonsgegevens werkt heeft bepaalde plichten betreffende het beheren van persoonsgegevens.
Ons privacyreglement is ontworpen om u te informeren over het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens in ons medisch programma; over onze plichten en uw rechten die gelden op grond van de AVG en GDPR.
Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Onze praktijk ‘Huisartsenpraktijk Dr. Ann Schoorens’ hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken deze gegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Onze praktijk houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft. De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsenpraktijk Dr. Ann Schoorens, Sint Vincentiusstraat 28 9100 Sint Niklaas en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.
Uw medische en persoonsgegevens worden opgeslagen via het medisch programma CareConnect. Daarnaast worden de persoonsgegevens ook opgeslagen via het online reserveringssysteem uwagenda.be. Door het gebruik van onze website/ agenda laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter.
Volgende gegevens worden verzameld via uwagenda.be:
  • achternaam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres (wordt door uzelf ingegeven): noodzakelijk om een online afspraak te kunnen maken.
Volgende gegevens worden verzameld via CareConnect (medisch programma):
  • alle administratieve gegevens (met inbegrip van rijksregisternummer, kaartnummer ID-kaart , mutualiteitsgegevens  (via ID-kaart) )
  • alle gegevens betreffende uw gezondheid verworven via consultaties en via medische verslagen van andere zorgverstrekkers waartoe u toestemming hebt gegeven
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling (AVG art 9.1.f.). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG art 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht (AVG art 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor de boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Verwerking van de gegevens kan ook noodzakelijk zijn binnen het kader van de volksgezondheid, bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
In bepaalde gevallen hebben ook onze medewerkers beperkt toegang tot bepaalde persoonsgegevens. Alle medewerkers in onze praktijk verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor goede zorgverlening. Uw medisch dossier dient volgens wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.
Delen van gegevens
De gegevens die wij van u verwerken, worden enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie u een therapeutische relatie hebt en dit in het kader van uw gezondheidszorg.
Enkel de informatie die relevant is voor uw behandeling wordt gedeeld met andere zorgverleners.
Wanneer u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven om gezondheidsgegevens te delen, worden deze gegevens op een beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners.
Enkel wanneer u een behandelrelatie hebt met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens eveneens gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het  OCMW, met uw eigen OCMW.
Ook wordt er soms medewerking verleend aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij er gegevens kunnen verwerkt worden. Alle verwerkingen gebeuren conform de wet, door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van gegevens. Zulke gegevens worden steeds anoniem verwerkt.
Patiënten rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Deze kunnen worden ingekeken, gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd, mocht dat nodig zijn. U kan ook vragen om de verwerking van bepaald gegevens tijdelijk te beperken (deze vraag kan geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid). Daarnaast heeft u het recht om een eigen verklaring toe te voegen (van medische aard). In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens niet te delen met andere zorgverleners, waarmee u een behandelrelatie heeft.
Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u steeds terecht bij uw arts.
Wanneer u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan u geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de Gegevensautoriteit. Voor meer info zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Gebruik e-mailadressen
E-mailadressen worden enkel verzameld voor informatieve doeleinden zoals mededelingen i.v.m. praktijkwerking, bevestiging online-afspraak,…
Indien u dit niet wenst, kan u uw e-mailadres laten schrappen uit uw dossier.