Jongeren en volwassenen

Psychotherapie jongeren en volwassenen 

Rob Loosveldt is sinds 1 januari op pensioen. We wensen hem nog heel veel geluk en ruimte om nieuwe hobby’s te ontdekken!

Tine Stevens is intussen als psychotherapeute actief in de praktijk, waar zij vooral (jong)volwassenen zal begeleiden; zowel individuen als koppels. Afspraken gebeuren voorlopig nog via de artsen van De Meiklok.

 

Samenwerking tussen huisartsen en psychotherapeut

1. Een psychotherapeut onder het dak van de groepspraktijk “De Meiklok”:

Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn.

Bij de huisartsen van de groepspraktijk “De Meiklok” staat de geïntegreerde geneeskunde centraal: de patiënt kan er rekenen op aandacht, empathie, tijd en expertise van verschillende disciplines!

Voor de huisartsen van de groepspraktijk “De Meiklok” hangen lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen soms sterk samen en kunnen elkaar zelfs op veel manieren beïnvloeden en versterken. Lichamelijke klachten kunnen een psychische oorzaak hebben en andersom.

Tijdens de consultaties merken de huisartsen dat veel lichamelijke klachten in combinatie zijn met psychische – en/of relationele problemen. De huisartsen van de praktijk merken tevens dat deze psychische – en relationele problemen bij veel patiënten heel wat emotionele pijn en een belangrijke last en spanning legt op hun dagelijkse beleving en omgang met gezinsleden of andere mensen. Heel vaak leidt dit tot depressiviteit, angstklachten, verminderde arbeidsmogelijkheden, dwanggedachten, relationele problemen, ea.

Uit cijfers blijkt dat bijna een kwart van de Vlamingen last heeft van psychische klachten die in enige of in ernstige mate voor kortere of langere tijd kwaliteit van het leven beïnvloeden (bron: Rijnders Paul & Heene Els, 2010). Depressie is zo op weg om tegen 2020 de tweede belangrijkste ziektemaker te worden (bron: Syntheserapport Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg, dec. 2010). Volgens een peiling van de Europese Commissie is het aantal Belgen dat professioneel hulp zoekt voor psychologische en emotionele problemen over een tijdsspanne van 4 jaar met de helft gestegen (bron: European Commissie, Europabarometer, september 2010).

De dokters van de groepspraktijk hebben altijd oog gehad voor deze psychologische – en relationele aspecten naast de fysieke klachten van de patiënt waardoor ze zeer bewust de keuze hebben gemaakt om gericht samen te werken met een psychotherapeut binnen de groepspraktijk.

2. Een veelheid aan aanmeldingsklachten

De problematieken waarbij de huisarts binnen de groepspraktijk “De Meiklok” zal doorverwijzen en samenwerken met de psychotherapeut zijn:

– Emotionele problemen, depressie, ernstige spanning – en stressproblemen, angstklachten, paniekaanvallen, hyperventilatie, dwangmatig ritueel handelen;

– Verwerkingsmoeilijkheden: na relatiebreuk of ziekte, overlijden, ingrijpende gebeurtenissen/psychotrauma (overval, ongeval, aanranding,…);

– Aanpassingsproblemen: aan de werksituatie, studieproblemen, burn-out, levensfaseproblematiek (midlife, op pensioenstelling,…);

– Persoonlijkheidsproblemen: gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, identiteitsproblemen, perfectionisme, onzekerheid, eetproblemen, agressie, gebrek aan assertiviteit, schuldgevoelens;

– Gezins- en relatiemoeilijkheden, opvoedingsmoeilijkheden met jongeren, emotionele problemen bij /na scheiding ;

– Psychosomatische klachten;

– Problemen met alcohol, drugs, medicatie of gokken;

– Algemene levensvragen,… ;

– Nazorg bij psychiatrische problemen.

De psychotherapeut richt zich tot volwassenen en jongeren. De hulpverlening/psychotherapie richt zich zowel individueel als naar het koppel of naar het gezin in belang van het begeleiding – en het genezingsproces van de cliënt.

De begeleiding start vanuit een onvoorwaardelijk respect voor de eigenheid van de persoon van de cliënt en zijn levenscontext.

In de begeleiding betekent dit:

Vanuit welk perspectief zien we de werkelijkheid, de andere persoon en onszelf?

Welke vanzelfsprekendheden, overtuigingen en/of levensgeschiedenis factoren bepalen (vaak onbewust) ons denken en voelen en daarmee ons handelen?

Dit raakt de existentiële beleving – en denkdimensie van elk mens waardoor de relatie met de andere per definitie “een emotioneel betrokken gebeuren is”. Deze emotionele geladenheid is vanaf het eerste moment aanwezig, is continu en is een spiraal van wederkerigheid.

Vanuit een respectvolle houding luistert de psychotherapeut naar de verhalen van de cliënt ( jongere of volwassene).

De psychotherapeut laat de cliënt zicht krijgen op de achtergrondfunctie en betekenis van zijn storende klachten. De klachten hebben heel vaak een aanloop, een groei en persoonlijke, familiale, sociaal-maatschappelijke geschiedenis.

Het hier en nu is belangrijk, maar de cliënt moet ervan bewust zijn dat zijn verleden de klachten, zijn relaties in het heden kadert.

3. Meerwaarde van de psychotherapeut in de groepspraktijk “De Meiklok”

Bij aanwezige psychologische of relationele problemen tijdens de consultaties kan de huisarts, in samenspraak met de patiënt, vrij snel doorverwijzen naar de psychotherapeut binnen de praktijk. Deze samenwerking biedt voor de patiënt een verruiming en betere afstemming van het zorgaanbod. Het is een zeer lage drempel nl. er moet niet naar een andere instantie doorverwezen worden.  Huisarts en psychotherapeut binnen de groepspraktijk “De Meiklok” zijn erg complementair, beiden benaderen de problemen van de patiënt vanuit hun professionalisme en eigen competenties. De psychotherapeut heeft een andere invalshoek en deskundigheid bij het benaderen van de geestelijke gezondheidsproblemen, hij kan de psychologische, emotionele of relationele problemen beter duiden omdat hij meer tijd kan besteden aan het luisteren naar wat de patiënt zegt over zijn problemen en de patiënt helpt reflecteren over deze problemen.

Overleg tussen de huisartsen en psychotherapeut binnen de groepspraktijk is zeer belangrijk, vlot te realiseren en verhoogt de kwaliteit en de doeltreffendheid van het hulpaanbod in “De Meiklok “.

Uiteraard met in acht nemen van het beroepsgeheim voor de patiënt. Dit komt de genezing van de patiënt alleen maar ten goede.

Een psychotherapeut is efficiënt in niet medicamenteuze genezingsmethodes en helpt de patiënt op weg naar een grotere zelfredzaamheid.

De samenwerking van psychotherapie met medicamenteuze ondersteuning biedt de mogelijkheid emotionele en psychologische problemen.

De psychotherapeut kan soms als neutrale derde optreden, wat de huisarts moeilijker kan, bijvoorbeeld bij gezinsproblemen, partnergeweld, seksuele mishandeling, ea …