Praktijkinfo

Onze visie

Huisartsen zijn als het ware echte “lijf”-en familie-artsen. We geven zorg aan alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook psychische en sociale factoren worden in rekening gebracht. Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Via een nauwe samenwerking met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, apothekers, specialisten,…) proberen we tot de best mogelijke behandeling te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol. Dit is voor ons geen loos begrip: we willen met u overleggen wélke zorg en wélke hulpverlener of specialist op welk moment nodig is.

Uw Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (vaccinaties, allergieën en andere familiale of persoonlijke risicofactoren, operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het GMD is gratis voor iedereen. Als u de ID-kaart van uzelf en uw kinderen meebrengt, kan het GMD jaarlijks automatisch verlengd worden.

Uw dossier kan -mits uw toestemming- ook gekoppeld worden aan uw identiteitskaart en wordt dan elektronisch beschikbaar. U kan dan de hulpverleners van de wachtpost, spoed, apothekers,… toestemming geven om delen ervan in te kijken. U kan het ook zelf bekijken op Vitalink. De overheid komt binnenkort met een app waarmee u zelf uw dossier kan beheren en aanpassen.

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek.

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts. Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.

Raadplegingen en huisbezoeken

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte biedt zowel voor de huisarts als voor u de meeste voordelen : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Bij een dringend huisbezoek is er geen vrije keuze van arts mogelijk, dan komt de arts die op dat moment beschikbaar is om u zo snel mogelijk verder te helpen.

Vraag huisbezoeken zo mogelijk voor 10u30 ‘s morgens aan.

Alle artsen zijn ook erkende artsen bij politie & defensie.

Afspraken

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan (beroepsgeheim).

Een gewone consultatie duurt 15 (max 20 minuten). Indien u denkt langer nodig te hebben, spreidt u best uw klachten over verschillende consultaties. Als dit niet mogelijk is, dan neemt u meerdere afspraken vlak na elkaar ( dit moet uitzonderlijk zijn).

Resultaten van bloedafname, onderzoeken en korte vragen

Voor de resultaten kan u iedere dag bellen tussen 16.30 en 17.30. Indien u meer informatie wenst kan u beter een afspraak te maken met ons.

Attesten, formulieren en voorschriften

Formulieren invullen vraagt extra informatie en tijd. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging. Ook sportattesten en attesten werkonbekwaamheid worden enkel met een consultatie gemaakt.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie. De gedateerde voorschriften die u op consultatie krijgt zijn geldig voor een periode van 3 maanden.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.