Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van huisartsenpraktijkwebsites bij www.mijndokter.be

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de praktijksites die met behulp van de wizard van mijndokter.be worden aangemaakt. Als u een praktijksite aanmaakt bij mijndokter.be dan impliceert dit dat u optreedt als “beheerder” van uw praktijksite en dat u instemt met de volgende voorwaarden.

Uw informatie op de praktijksite

Als beheerder garandeert u aan Domus Medica dat de informatie op uw praktijksite

  • gevrijwaard is van auteursrechten;
  • zorgvuldig is samengesteld;
  • van toepassing is op uw praktijk en praktijkvoering;
  • geen foutieve, misleidende of voor derden belastende of beschadigende elementen bevat;
  • conform is aan de actueel geldende richtlijnen van de Orde van Geneesheren.    – aangifteformulier –

Domus Medica

  • springt zorgvuldig om met uw gegevens en respecteert hierbij de wet op de privacy;
  • stelt binnen haar mogelijkheden alles in het werk om uw en de andere praktijksites permanent online te houden.

Bevoegdheden van Domus Medica

Domus Medica heeft het recht om informatie op uw praktijksite die niet strookt met deze overeenkomst te verwijderen van uw praktijksite. Vooraleer er actie wordt ondernomen om de desbetreffende gegevens te verwijderen zal eerst met de beheerder contact worden genomen om te melden wat het probleem is zodat de beheerder de kans krijgt de informatie op zijn praktijksite aan te passen of zelf te verwijderen. Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt binnen een termijn van 2 weken, dan zal Domus Medica de desbetreffende gegevens van de website zelf verwijderen. De beheerder wordt hiervan binnen de 5 werkdagen per e-mail op de hoogte gesteld. Eventuele schade ten gevolge van de betreffende informatie zal Domus Medica op de beheerder van de praktijksite verhalen. Ook eventuele kosten voor het verwijderen van de informatie zullen door Domus Medica op de beheerder verhaald worden.

Maximale omvang van de site

Domus Medica biedt u 10 MB aan geheugenruimte voor uw praktijksite. Dit volume geldt voor één arts. Per bijkomende arts in dezelfde praktijk wordt 2 MB extra voorzien. Wanneer uw praktijksite groter wordt dan het voorziene volume, dan heeft Domus Medica het recht om de omvang van uw site te verkleinen. Domus Medica zal hierover vooraf per e-mail contact met u opnemen. De mogelijkheid om extra geheugenruimte te verwerven mits daarvoor extra abonnementsgeld te betalen kan door beide partijen overwogen worden.

Vrijwaring

Domus Medica is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van communicatie dan wel het mislukken van communicatie tussen huisarts en patiënten via uw praktijksite. Domus Medica is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van informatie die wordt aangeboden via uw praktijksite.

Wijziging van deze voorwaarden

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen steeds gewijzigd worden in onderling akkoord. Deze wijzigingen zullen aan u medegedeeld worden via e-mail. De actuele versie van deze overeenkomst is steeds te raadplegen op de website www.mijndokter.be

Abonnementen en prijzen

Deze dienst is volledig gratis voor leden van Domus Medica.

Bij groepspraktijken moet meer dan de helft van de huisartsen lid zijn van de vereniging.

Beëindiging

Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als door één van beide partijen de voorwaarden geschonden wordt en elke samenwerking hierdoor onmogelijk wordt.

Geschillen

Alle geschillen welke tussen de ondergetekenden mochten voorkomen betreffende de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst, zowel van juridische als van feitelijke aard, zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Antwerpen. Deontologische geschillen worden voorgelegd aan de provinciale raad van de Orde van Geneesheren waarbij de betrokken arts ingeschreven is.