Welkom!

CORONA

NL

Beste patiënten,

Naar aanleiding van de COVID-19- / CORONA-epidemie vindt u onderstaand meer informatie over de aangepaste werking van het wijkgezondheidscentrum (WGC).

Eerst en vooral, de besmetting met het CORONA-virus is meestal niet ernstig. 90% van de besmette mensen ervaart dit als een verkoudheid. Er is geen medicatie of vaccin beschikbaar. Voor algemene vragen en informatie (bv. hygiëne-advies) verwijzen wij u graag door naar de officiële website van de Vlaamse Overheid (www.info-coronavirus.be) en naar het infonummer (0800/14 689).

Om de impact van het coronavirus te vertragen en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, moet het WGC bijzondere maatregelen nemen.
Onderstaande maatregelen zullen zeker t.e.m. 19 april van kracht zijn:

 • Indien u koorts of verkoudheidsklachten (hoesten, ademhalingsproblemen, keelpijn, …) heeft, gelieve de wachtzaal niet te betreden en ons eerst telefonisch te contacteren.
 • We beperken onze dienstverlening tot de dringende medische vragen: alle niet-dringende zorgen en vragen worden uitgesteld tot na 19 april. Het is immers belangrijk dat zo weinig mogelijk mensen naar het centrum komen om de besmettingskans zo klein mogelijk te houden.
 • Als u ons belt voor een consultatie of huisbezoek, zal de onthaalmedewerker uw symptomen bevragen en deze informatie doorgeven aan de arts. Nadien belt de arts u zelf op voor een telefonische consultatie. De arts zal verder met u afspreken of een lichamelijk onderzoek (bij u thuis of in het WGC) nodig is.
 • Ook voor andere vragen over uw gezondheid, voorschriften, …. kan u ons uiteraard blijven bellen. De arts zal u hier dan zelf over terugbellen en verder met u afspreken.
 • Er kunnen in principe enkel afspraken voor de dag zelf gemaakt worden.
 • Had u al een afspraak ingepland? Uw arts of verpleegkundige zal u zelf contacteren om in te schatten of uw afspraak dringend is. Afspraken bij maatschappelijk werk worden sowieso uitgesteld tot na 19 april, tenzij een telefonisch gesprek mogelijk is.
 • Ook de beweeglessen worden zeker tot 19 april afgelast.

We volgen de CORONA-epidemie op de voet op en sturen onze dienstverlening waar nodig bij. Eventuele wijzigingen zullen tijdig gecommuniceerd worden.

Bedankt voor het begrip,

Het team van WGC Watersportbaan

 

 


FR

Chers patients,

Suite à l’épidémie COVID-19 / CORONA, vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur le fonctionnement adapté du wijkgezondheidscentrum (WGC).

Tout d’abord, l’infection par le virus CORONA n’est généralement pas grave. 90 % des personnes infectées vivent cela comme un rhume. Aucun médicament ou vaccin n’est disponible. Pour les questions et informations générales (par exemple, les conseils d’hygiène), nous vous renvoyons au site web officiel du gouvernement flamand (www.info-coronavirus.be) et au numéro d’information (0800/14 689).

Afin de ralentir l’impact du coronavirus et de minimiser le risque d’infection, le WGC doit prendre des mesures spéciales.

Les mesures suivantes seront en vigueur jusqu’au 19 avril au moins:

 • Si vous avez de la fièvre ou un rhume (toux, problèmes respiratoires, mal de gorge, …), veuillez ne pas entrer dans la salle d’attente et nous contacter d’abord par téléphone.
 • Nous limitons notre service aux questions médicales urgentes: tous les soins et questions non urgents seront reportés après le 19 avril. Après tout, il est important que aussi peu de gens que possible viennent au centre afin de maintenir le risque d’infection aussi bas que possible.
 • Si vous nous appelez pour une consultation ou une visite à domicile, le réceptionniste interrogera vos symptômes et transmettra ces informations au médecin. Ensuite, le médecin vous appellera pour une consultation téléphonique. Le médecin décidera en outre avec vous si un examen physique (à votre domicile ou au WGC) est nécessaire.
 • Pour toute autre question concernant votre santé, les prescriptions, … vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler. Le médecin vous rappellera alors à ce sujet et prendra d’autres dispositions avec vous.
 • En principe, les rendez-vous ne peuvent être pris que pour le jour même.
 • Aviez-vous déjà un rendez-vous? Votre médecin ou votre infirmière vous contactera pour évaluer si votre rendez-vous est urgent. Les rendez-vous chez l’assistante sociale seront en tout cas reportés après le 19 avril, sauf si une consultation téléphonique est possible.
 • Les cours de sport seront également annulés au moins jusqu’au 19 avril.

Nous suivons de près l’épidémie de CORONA et adaptons nos services si nécessaire. Tout changement sera communiqué en temps utile.

Merci de votre compréhension,

L’équipe de WGC Watersportbaan

 

 


EN

Dear patients,

Following the COVID-19 / CORONA epidemic, you will find more information about the adapted operation of the wijkgezondheidscentrum (WGC) below.

First of all, the infection with the CORONA virus is usually not serious. 90% of the infected people experience this as a cold. No medication or vaccine is available. For general questions and information (e.g. hygiene advice) we refer you to the official website of the Flemish Government (www.info-coronavirus.be) and to the info number (0800/14 689).

In order to slow down the impact of the coronavirus and to minimise the risk of infection, the WGC needs to take special measures.

The following measures will be in force until at least 19 April:

 • If you have a fever or cold (coughing, breathing problems, sore throat, …), please do not enter the waiting room and contact us by telephone first.
 • We limit our service to urgent medical questions: all non-urgent care and questions will be postponed until after April 19th. After all, it is important that as few people as possible come to the centre in order to keep the chance of infection as low as possible.
 • If you call us for a consultation or home visit, the receptionist will question your symptoms and pass on this information to the doctor. Afterwards, the doctor will call you for a telephone consultation. The doctor will further agree with you whether a physical examination (at your home or at the WGC) is necessary.
 • Also for other questions about your health, prescriptions, … you can of course continue to call us. The doctor will then call you back about this and make further arrangements with you.
 • In principle, appointments can only be made for the same day.
 • Did you already have an appointment scheduled? Your doctor or nurse will contact you to assess whether your appointment is urgent. Appointments with the social worker will in any case be postponed until after 19 April, unless a telephone consultation is possible.
 • Sports classes will also be cancelled until at least 19 April.

We follow the CORONA epidemic closely and adjust our services where necessary. Any changes will be communicated in good time.

Thank you for understanding,

The team of WGC Watersportbaan

 

 

foto_elektra_homepage