Wat is een Wijkgezondheidscentrum?

VISIE EN CONCEPT

Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg onderschrijft net als alle wijkgezondheidscentra een gemeenschappelijke visie in de uitbouw van een zorgconcept op de eerste lijn.
Voor de wijkgezondheidscentra zijn een aantal criteria binnen dit concept zeer belangrijk. We geven ze hier kort en bondig weer.

 1. Multidisciplinaire samenwerking onder één dak
 2. Gemeenschapsgerichte werking
 3. Territoriale werking
 4. Structurele samenwerkingsverbanden
 5. Aanbod van gezondheidspromotie- en preventieactiviteiten
 6. Integrale zorgverlening
 7. Toegankelijkheid
 8. Patiëntenparticipatie
 9. Continuïteit
 10. Kwaliteitsbevordering
 11. Organisatievorm en visie

1. Multidisciplinaire samenwerking onder één dak:
• minimuminvulling: huisarts-verpleging
• aangevuld met: kinesitherapie, maatschappelijk werk, gezondheidspromotor, diëtist, logopedist, pedicure, psycholoog, … afhankelijk van de geregistreerde noden van de doelpopulatie en het aanbod en de toegankelijkheid van zorg in de wijk (zie criterium 2)
• geregistreerd structureel patiëntenoverleg met alle disciplines (minimum 1/maand)

2. Gemeenschapsgerichte werking
Wijkgezondheidscentra richten zich niet alleen tot het individu maar ook tot de gemeenschap. Ze voeren een actief gezondheidsbeleid naar de wijk of regio met als doel gezondheidsbehoeften en -voorwaarden zowel individueel als collectief in kaart te brengen en op een adequate manier een antwoord te bieden.

3. Territoriale werking
Wijkgezondheidscentra richten zich tot een duidelijk afgebakend geografisch werkgebied. Enkel de inwoners van deze regio hebben toegang tot het WGC. Elke inwoner, zonder onderscheid heeft toegang tot het WGC.

4. Structurele samenwerkingsverbanden
Men streeft naar een structurele samenwerking op volgende domeinen:
• gezondheid eerste lijn waarvan het aanbod binnen het centrum niet voorhanden is
• gezondheid tweede en derde lijn
• algemene welzijnsvoorzieningen zoals OCMW’s, CAW’s, DGGZ’s…
• georganiseerde netwerken zoals Logo’s en SEL’s
• hulpverleningsorganisaties met specifieke doelgroepen zoals chronisch zieken, verslaafden, illegalen, kinderen met leermoeilijkheden,…
• regionaal beleid: gemeente, provincie

5. Aanbod van gezondheidspromotie- en preventieactiviteiten
• preventie: zowel individueel binnen de diverse consultaties als in groep (primair, secundair, tertiair) vooral gericht naar de ingeschreven patiëntenpopulatie.
• Gezondheidspromotie: projecten die een invloed hebben op het verwerven van controle op de determinanten van gezondheid (leefstijl, preventieve kennis en gedrag, fysieke en sociale leefomgeving en het gebruik van de gezondheidsdiensten).
Wijkgezondheidscentra zijn op beide domeinen actief.

6. Integrale zorgverlening
Gezondheid is een toestand van lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. Wijkgezondheidscentra houden binnen hun gezondheidsdiagnose rekening met deze verschillende componenten.

7. Toegankelijkheid
Wijkgezondheidscentra streven naar een grote toegankelijkheid voor iedereen om gezondheidsverschillen tussen verschillende sociaaleconomische groepen te verkleinen.
• Financiële toegankelijkheid: het centrum werkt binnen het forfaitair systeem ofwel het systeem van betalende derde.
• Socio-culturele toegankelijkheid: het centrum is vrij toegankelijk voor iedereen, los van culturele, sociale of politieke achtergrond.

8. Patiëntenparticipatie
Binnen een wijkgezondheidscentrum is er ten minste één vorm van volgende inspraakmogelijkheden:
• klachtenprocedure
• jaarlijkse tevredenheidenquête
• vertegenwoordiging van de patiënten in het bestuursorgaan
• patiëntengroep met inspraakmogelijkheden

9. Continuïteit
•Tijd: een centrum is minimum 10 uur/dag toegankelijk en voorziet een 24/24u. Permanentie binnen het kader van een eigen of regiogebonden wachtdienst voor de disciplines huisarts en verpleegkunde.
• Zorg: per patiënt wordt er een globaal medisch dossier (GMD) bijgehouden door zowel de medische, paramedische als maatschappelijke disciplines.

10. Kwaliteitsbevordering
Het bieden van kwaliteit is een opdracht van iedere organisatie, ook van de wijkgezondheidscentra. Wijkgezondheidscentra doen op verschillende domeinen inspanningen om de kwaliteit te waarborgen of te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:
• de minimumregistratie binnen de aanwezige disciplines, betoelaagd door het forfait (huisarts, verpleging, kiné)
• binnen de verschillende disciplines wordt er zoveel als mogelijk evidence based gewerkt
• er wordt voldoende ruimte binnen het takenpakket voorzien voor opleiding en vorming van het personeel
• het maken van een jaarverslag met de verwerking van de geregistreerde gegevens en een weergave van het gediversifieerd zorgaanbod met project- en zorgactiviteiten van het afgelopen jaar
• opstellen van een protocol betreffende veel voorkomende of complexe zorgvragen
• structurele uitwisseling tussen de centra op niveau van de Vereniging van wijkgezondheidscentra
• stimuleren van zelfredzaamheid bij patiënten

11. Organisatievorm en visie
• Wijkgezondheidscentra stellen zich op als onafhankelijke, pluralistische, onverzuilde organisaties.
• Wijkgezondheidscentra organiseren zich als niet-winstgevende organisaties