Onze praktijk

Zorgverlening

U kunt steeds bij ons terecht voor alle aspecten binnen de eerstelijns gezondheidszorg, van medische tot psychosociale zorg, van zuigelingen tot ouderenzorg.

Enkele specifieke voorbeelden:

 • kleine heelkundige ingrepen:  wonden hechten, uitgebreide wondzorg, wegname kleine huidgezwellen, behandeling van wratjes en dergelijke,…
 • vaccinaties
 • zwangerschapsbegeleiding
 • gynaecologische zorg: advies anticonceptie, uitstrijkje, menopauzale klachten…
 • baby’s, kinderen
 • chronische zorg
 • levensfaseproblematiek
 • ouderenzorg en levenseindeproblematiek
 • psychosociale problemen
 • longfunctietest, EKG, doppler

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele patiënten of bij overmacht door ziekte. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden (op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand).

Elke voormiddag is er vrije raadpleging tussen 9 uur en 11 uur. Kom binnen, neem plaats in de wachtzaal en u wordt op volgorde geholpen door de arts die op dat moment consultaties doet. (De vrije raadpleging is weg gevallen ten tijde van CORONA)

Een huisbezoek kan aangevraagd worden na telefonisch contact. Probeer steeds in de voormiddag voor 11 uur te bellen. Alleen zo kunnen wij u garanderen dat we de dag zelf nog tot bij u kunnen geraken. 

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Afspraken kunnen telefonisch of online geboekt worden. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Afspraken dienen zeker aangevraagd te worden voor technische prestaties of onderzoekingen zoals EKG, spirometrie, gynaecologisch onderzoek, doppler-onderzoek, infiltraties… Zo kunnen wij de nodige tijd voorzien om dit op een professionele manier aan te pakken.

Enkele aandachtspunten:

 • Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen.
 • Voorschriften en attesten worden enkel geschreven tijdens een raadpleging, niet over de telefoon.
 • De telefoon is een communicatiemiddel, maar dient niet om een consultatie te doen.
 • Gelieve een afspraak te maken per persoon.

 

Betaling

Wij zijn allen geconventioneerde artsen en werken volgens de tarieven vooropgesteld door het RIZIV.

Via deze link kunt u de tarieven terugvinden.

Op heden kunt u bij ons contant betalen of via payconiq/bancontact app.

Meer informatie over payconiq vindt u terug op www.payconiq.be .

 

 

Elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8 en 19 uur.

Na 19 uur en in het weekend telefoneer naar de wachtdienst:1733

Contante betaling of via payconiq

 

 

Privacyverklaring

Versie 1.0, datum laatste 22/05/2018

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Wij, ‘huisartsenpraktijk Deseins’, hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk Deseins houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt via de elektronische software Windoc beheerd door CompuGroup Medical Belgium bvba. De verwerkingsverantwoordelijke binnen onze organisatie betreft Luc Deseins, Raboudenburgstraat 14 8310 Assebroek. De gegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken, de communicatie van bloeduitslagen of ter optimalisatie van uw globaal medisch dossier. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van [naam organisatie] zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.