Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 14/11/2018

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisartsenpraktijk De Schakel hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
We verwerken uw persoonsgegevens dan ook met nodige zorg en aandacht voor hun veiligheid. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk De Schakel houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door HAP De Schakel, Moerkerkse Steenweg 429, 8310 Sint-Kruis Brugge en worden enkel verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het bereiken van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

De praktijkmedewerkers hebben ook toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze praktijkmedewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken worden, in het kader van uw gezondheidszorg, enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds of, voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor verwerking in kader van wetenschappelijk onderzoek. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts.

Bij vragen of klachten kan u ook steeds terecht bij Lisa Bonte, praktijkassistente en functionaris gegevensbescherming van de praktijk. Zij is te bereiken op het algemeen telefoonnummer van de praktijk.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.